Studijski program

Preddiplomski stručni porezni studij (tri godine, 180 ECT bodova)

 

I. godina
I. semestar  
Organizacija javne uprave u Hrvatskoj (6 ECTS)
Osnove ustavnog prava (4 ECTS)
Porezno pravo (8 ECTS)
Upravno pravo I. (4 ECTS)
Uvod u ekonomiju (6 ECTS)
Strani jezik za poreznu struku I. (2 ECTS)
   
II. semestar  
Financijske institucije i tržišta (8 ECTS)
Javne financije (4 ECTS)
Osnove građanskog prava (4 ECTS)
Računovodstvo I. (8 ECTS)
Upravno pravo II. (4 ECTS)
Strani jezik za poreznu struku II. (2 ECTS)

 

II. godina
III. semestar  
Računovodstvo II. (6 ECTS)
Međunarodno porezno pravo (4 ECTS)
Upravno postupovno pravo (6 ECTS)
Osnove trgovačkog prava (4 ECTS)
Osnove kaznenog i prekršajnog prava (4 ECTS)
Informatika (4 ECTS)
Strani jezik za poreznu struku III. (2 ECTS)
   
IV. semestar  
Porez na dobit (8 ECTS)
Porez na dodanu vrijednost (8 ECTS)
Porez na dohodak (8 ECTS)
Posebni porezi na promet i ekološka javna davanja (4 ECTS)
Strani jezik za poreznu struku IV. (2 ECTS)

 

III. godina
V. semestar  
Doprinosi i izvanproračunski fondovi (5 ECTS)
Imovinski porezi (7 ECTS)
Korporativne financije i upravljanje porezima (5 ECTS)
Proračunsko financiranje (5 ECTS)
Sustav sprječavanja pranja novca (5 ECTS)
Izborni predmet (3 ECTS)
   
Izborni predmeti V. semestra  
Uvod u javni menadžment  
Europsko upravno pravo  
Javne službe  
Višestupanjska uprava i regionalni razvoj  
   
IV. semestar  
Europsko porezno pravo  
Organizacija porezne službe  
Izborni predmet (3 ECTS)
Izrada završnog rada (15 ECTS)