Prijave na natječaj za upis na...

Prijava

Prijave za studij rade se isključivo online od ponedjeljka, 3. listopada od 8:00 sati do utorka, 4. listopada do 12:00 sati  na poveznici koja će biti objavljena na mrežnoj stranici Fakulteta.
•    Prijava na natječaj za upis će se vršiti putem aplikacije. Upute za pristup aplikaciji biti će objavljene na ovoj mrežnoj stranici u petak 30. 9.  
•    U aplikaciju će kandidati unositi svoje osobne podatke kao i podatke o završenom studiju. Popis podataka koje će te trebati unijeti u aplikaciju možete vidjeti ovdje u Obrascu za prijave na diplomski studij
•    U aplikaciji kandidati mogu izvršiti odabir prioritetnog statusa studiranja

Online prijavi u aplikaciji je potrebno priložiti sljedeće dokumentacije: 

a)    Potvrda o završenom stručnom studiju 

Kandidati koji su završili trogodišnji stručni upravni studij, odnosno stručne preddiplomske studije na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, odnosno Društvenom veleučilištu u Zagrebu i stekli 180 ECTS bodova nisu dužni priložiti svjedodžbu, odnosno potvrdu o završetku studija.
Kandidati koji su završili trogodišnji preddiplomski sveučilišni ili stručni studij društvenog smjera na nekom od visokih učilišta u Republici Hrvatskoj i stekli najmanje 180 ECTS bodova prilažu potvrdu o završenom preddiplomskom sveučilišnom studiju u PDF, JPG ili PNG formatu. Potvrda mora biti čitljivo skenirana s obje strane. Naziv datoteke mora biti Ime Prezime-Potvrda o studiju

b)    Ovjerena dopunska isprava o završenom studiju ili ovjeren prijepis ocjena s prosjekom završenog studija

Kandidati koji su završili trogodišnji stručni upravni studij, odnosno stručne preddiplomske studije na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, odnosno Društvenom veleučilištu u Zagrebu i stekli 180 ECTS bodova nisu dužni priložiti dopunsku ispravu, odnosno prijepis ocjena
Kandidati s drugih studija prilažu ovjerenu dopunsku ispravu o završenom studiju ili ovjeren prijepis ocjena s prosjekom završenog studija. Ona mora biti čitljivo skenirana s obje strane, i priložena u PDF, JPG ili PNG formatu. Naziv datoteke mora biti Ime Prezime-Prijepis ocjena

c)    Osobna iskaznica ili putovnica

Ako se koristi osobna iskaznica, ona mora biti čitljivo skenirana s obje strane, i priložena u PDF, JPG ili PNG formatu.
Ako se umjesto osobne iskaznice koristi putovnica, skeniraju se stranice na kojima se nalaze fotografija i osobni podaci u PDF, JPG ili PNG formatu.
Naziv datoteke mora biti Ime Prezime-osobna ili ImePrezime-putovnica.

d)    Kopija vjenčanog lista u slučaju promjene prezimena

Ona mora biti čitljivo skenirana i priložena u PDF, JPG ili PNG formatu.
Naziv datoteke mora biti Ime Prezime-Vjenčani list
Nakon pohrane podataka u aplikaciju, administrativne službe Fakulteta provjeriti će unesene i priložene podatke. Ako se utvrde bilo kakve manjkavosti s predanim podacima i dokumentacijom kontaktirat ćemo Vas putem e-pošte ili telefonom navedenom u aplikaciji.

 

Objava rezultata razredbenog postupka- konačna lista

Konačna lista bit će objavljena 5. listopada 2022. nakon 14:00 sati na mrežnoj stranicama Fakulteta sa svim uputama postupka za online upis kojoj će studenti moći pristupiti nakon aktivacije AAIdentiteta.

 

Upisi 

Upisi će se vršiti online prema konačnoj listi redoslijeda 6. listopada od 8:00h sati i 7. listopada 2022. godine do 14:00h.

Za sva pitanja možete nas kontaktirati putem elektroničke pošte: upisi-spec.jujf@pravo.hr 

 

Popis obavijesti