Zavodi

Zavodi su ustrojbene jedinice sastavljene od više katedri, sa statusom podružnica Fakulteta. Zavodi organiziraju i izvode znanstvenoistraživački i visokostručni rad u području pravnih znanosti koje obuhvaćaju znanstvene discipline u sklopu zavoda.

Na Fakultetu su ustrojeni:

  • Zavod za međunarodno pravo i poredbeno pravo
  • Zavod za javno pravo i javnu upravu
  • Zavod za kaznene znanosti, kriminologiju i viktimologiju
  • Zavod za pravno-ekonomske znanosti
  • Zavod za građanskopravne znanosti i obiteljskopravnu znanost
  • Zavod za pravnu povijest i rimsko pravo
  • Zavod za socijalni rad
  • Zavod za socijalnu politiku