LITERATURA:
Pravo informacijskih tehnologija
Literatura

Obvezna literatura

 

Udžbenik Dragičević, D., Gumzej, N.; Jurić M., Katulić, T., Lisičar, H.: "Pravna informatika i pravo informacijskih tehnologija", NN Zagreb, 2015: poglavlja 2, 5(*), 6, 7, 8 (**) i 9 (***).

* Umjesto poglavlja 5 u udžbeniku, str. 115-159, učiti noviji tekst poglavlja 5, koji je dostupan u rubrici “Dokumenti” - vidljiv nakon prijave putem AAI identiteta. Izmijenjeni sadržaj 5. poglavlja dostupan je u elektroničkom obliku i ovdje. Uz poglavlje 5.6. učiti odredbe Zakona o elektroničkim komunikacijama, NN 76/22; članci 41-54.
 
** Uz poglavlje 8 učiti tekst Zakona o elektroničkoj trgovini. Nadalje, umjesto poglavlja 8.4, str. 309-327, učiti: Uredba (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ: članci 1-5 te 25-46.; Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ, NN 62/17: članci 8-9.
 
*** Uz poglavlje 9 učiti: Zakon o informacijskoj sigurnosti, NN 79/07, članci 1-26.; Zakon o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga NN 64/18, članci 1-39; Zakon o tajnosti podataka NN 79/07, 86/12: članci 1-10.
 
 
 
 
Pregled propisa koji su dio obvezne literature:
 
Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), Službeni list Europske unije L 119, 04.5.2016, str. 1–88.; Ispravak Uredbe: Službeni list Europske unije L 127, 23.5.2018, str. 2–13.: članci 1-43, 51-59, 68, 70, 77-84; pripadajuće uvodne izjave (1-100; 117-121; 141-152);
 
Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, NN 42/18;
 
Zakon o elektroničkim komunikacijama, NN 76/22; članci 41-54;
 
Zakon o elektroničkoj trgovini, NN 173/03, 67/08, 36/09, 130/11, 30/14, 32/19
Uredba (EU) 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ, Službeni list Europske unije L 257, 28.8.2014, str. 73-114: članci 1-5 te članci 25-46;
 
Zakon o provedbi Uredbe (EU) 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ, NN 62/17: čl. 8-9;
 
Zakon o informacijskoj sigurnosti, NN 79/07 - članci 1-26;
 
Zakon o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga, NN 64/18 - članci 1-39;
 
Zakon o tajnosti podataka NN 79/07, 86/12 – članci 1-10.

 

Sve propise potrebno je učiti po tekstu koji je na snazi u trenutku polaganja ispita. Preporučamo korištenje pročišćenih tekstova iz baze IUS-INFO.
 

 

Dodatna literatura:
     

Zakon o kritičnim infrastrukturama

Zakon o elektroničkim medijima

Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima

Zakon o potvrđivanju Konvencije o kibernetičkom kriminalu

Kazneni zakon