OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Javni menadžment (predmet)
Javni menadžment
Studij: Javna uprava - 1. semestar
Šifra: 111461
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ivan Koprić
prof. dr. sc. Vedran Đulabić
izv. prof. dr. sc. Jasmina Džinić
izv. prof. dr. sc. Romea Manojlović Toman
Izvođači: doc. dr. sc. Petra Đurman - Predavanja
doc. dr. sc. Iva Lopižić - Predavanja
Osnovni podaci
Javni menadžment Javna uprava - 1. semestar
5.0 111461
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Ivan Koprić Trg Republike Hrvatske 3, soba Trg Republike Hrvatske 3, Dekanat /Dean's Office
prof. dr. sc. Vedran Đulabić

Petkom od 13:00-14:30h

Ćirilometodska 4, soba 29
izv. prof. dr. sc. Jasmina Džinić

Konzultacije se do daljnjega održavaju putem Google Meet-a uz prethodnu najavu i dogovor termina putem e-maila.

Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 3a
izv. prof. dr. sc. Romea Manojlović Toman

Konzultacije su moguće putem Google Meeta ili uživo, uz prethodnu najavu putem e-maila radi dogovora o terminu i načinu konzultacije. 

 

Gundulićeva 10, soba 21/3
Izvođač Konzultacije Lokacija
doc. dr. sc. Petra Đurman (Predavanja)

Konzultacije su moguće u različitim terminima uz prethodnu najavu i dogovor

Ćirilometodska 4, soba 27
doc. dr. sc. Iva Lopižić (Predavanja)

Konzultacije se odvijaju preko Google meet-a uz prethodnu najavu i prema dogovoru sa studentom.

Ćirilometodska 4, soba 43
Literatura
Inge Perko-Šeparović; Izazovi javnog menadžmenta, dileme javne uprave; (2006), str. [object Object]
Inge Perko-Šeparović; Paradoksi novog javnog menadžmenta; Fakultet političkih znanosti (2003), str. 85-94
Inge Perko-Šeparović; Novi javni menadžment - britanski model; Politička misao, 39 (4) (2002), str. 31-44
Koprić, Ivan, Gordana Marčetić, Anamarija Musa, Vedran Đulabić, Goranka Lalić Novak; Upravna znanost - javna uprava u suvremenom društvu; Pravni fakultet (2021), str. 104-132
Đulabić, Vedran; Primjena tržišnih instrumenata u javnoj upravi: mogućnosti i ograničenja; Friedrich Ebert Stiftung i Institut za javnu upravu (2014), str. 9-27
Đulabić, Vedran; Povelje javnih službi: pokušaj podizanja kvalitete javne uprave i jačanja uloge građana; Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, god. 56., br. 1 (2006), str. 7-48
Manojlović, Romea; Upravljanje učinkom u hrvatskoj lokalnoj samoupravi; Institut za javnu upravu (2016), str. 65-96
Opis predmeta
Uvodno predstavljanje predmeta. Određenje predmeta i područja javnog menadžmenta. Povijesni pregled javnog menadžmenta. Ishodište javnog menadžmenta u SAD-u. Teorije organizacije i javni menadžment. Klasična teorija organizacije i prvi menadžerski pristup reformi izvršne vlasti u SAD-u.
Menadžerizam i proračun. Menadžerizam i upravljanje ljudskim potencijalom u javnom sektoru. Odnos javnog menadžmenta i javnih politika. Pojava "novog javnog menadžmenta" kao dimenzija globalizacije. Modeli reforme/Modernizacije javne uprave. Model privatizacije i tržišta. Komparativna analiza procesa privatizacije u svijetu. Model upravljanja putem rezultata i pripadajuća kultura organizacije. Restrukturiranje organizacija. Reforma lokalne razine. Odnos prema građaninu (Citizen's Charter)/ Pružanje usluga ("service delivery") - "Value for money" . Model dobrog upravljanja. Javno-privatno partnerstvo. Evaluacija rezultata koji se postižu pojedinim modelom. Formiranje portfolia modela reformi javne uprave. Relevantnost za hrvatski javni sector.
Ispitni rokovi