Europsko radno pravo i pravo socijalne sigurnosti
Studij: Europsko pravo - 3. semestar
Šifra: 166925
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Željko Potočnjak
Izvođači: prof. dr. sc. Viktor Gotovac - Predavanja
prof. dr. sc. Ivana Grgurev - Predavanja
prof. dr. sc. Ivana Vukorepa - Predavanja
Osnovni podaci
Europsko radno pravo i pravo socijalne sigurnosti Europsko pravo - 3. semestar
6.0 166925
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Željko Potočnjak

Petkom u 10 sati. Zbog epidemije putem Google Meet poveznice: https://meet.google.com/wnw-ooso-cjk?authuser=0 

Tkalčićeva 48-50, soba Tkalčićeva 48-50
Izvođač Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Viktor Gotovac (Predavanja)

Srijedom u 17 sati

Gundulićeva 10, soba 11
prof. dr. sc. Ivana Grgurev (Predavanja)

Ponedjeljkom od 14 sati. Konzultacije se održavaju online, zbog epidemiološke situacije, putem Google Meet linka: https://meet.google.com/iyf-vgpz-nzc

Trg Republike Hrvatske 14, soba 44
prof. dr. sc. Ivana Vukorepa (Predavanja)

Četvrtkom u 11 sati.

Gundulićeva 10, soba 13
Literatura
OBVEZNA: Davies, A.C.L.; EU Labour Law. Cheltenham; (2012), str. 1-271
OBVEZNA: Blanpain, Roger; European Labour Law (Thirteenth revised edition); (2014), str. 324-434 (The Free Movement of Workers); * 537-591(Individual Employment Contracts); * 607-737 (Equal Treatment); * 901-917 (Collective Bargaining) * 917-1030 (Worker's Participation)
OBVEZNA: Bernard, Catherine; EC Employment Law (Fourth Edition); (2012), str. 143-249 (Migrant Workers) * 253-498 (Equality Law) * 533-573 (Working Conditions) * 577-653 (Employee Rights on Restructuring Enterprises) * 657-725 (Collective Labour Law)
OBVEZNA: Schlachter, Monika (ed.).; EU Labour Law. A Commentary; (2015), str. * samo str. 3-26 (Introduction to European Labour Law: European Legal Framework, EU Treaty Provision and Charter of Fundamental Rights) * i jedno od četiri poglavlja po izboru (Equlity Directives, Conditions of Employment, Employment Protection i Information and Consultation)
OBVEZNA: Craig Paul, De Burca Grainne; EU Law - Texts, cases and materials (Fifth Edition); (2011), str. 715-763
OBVEZNA: Pennings, Frans; Introduction to European Social Security Law; (2010), str. * 3-198 (Chapters 1.-12.); * 281-346 (Chapters 20-24)
OBVEZNA: Weiss, Manfred; European Labour Law in Transition from 1985 to 2010; (2010), str. 1-16
PREPORUČENA: Heredero Gomez, Ana; Social security as a human right. The protection afforded by the European Convention on Human Rights; (2007), str
PREPORUČENA: Mataga, Zvonimir; Pravo na slobodu udruživanja: prema Europskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda.; (2006), str
PREPORUČENA: Europe 2020. A European strategy for smart, sustainable and inclusive growth http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm; , str
PREPORUČENA: Guidelines for the employment policies of the Member States. Council decision of 21 October 2010 on guidelines for the employment policies of the Member States (2010/707/EU). o http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/Brochure20Integrated20Guidelines.pdf; , str
PREPORUČENA: Euro Plus Pact o http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st00/st00010.en11.pdf; , str
PREPORUČENA: Six pack o http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/898; , str
PREPORUČENA: Background on the Euro Plus Pact. Information prepared for the European Council, 9 December 2011 o http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/euro_plus_pact_background_december_2011_en.pdf; , str
PREPORUČENA: The Compact for Growth and Jobs. http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/131388.pdf; , str
PREPORUČENA: Barnard, Catherine; EU 'Social' Policy: From Employment Law to Labour Market Reform, u: The Evolution oft EU Law. Second Edition. Ddited by Paul Craig and Grainne de Burca.; (2011), str. 641-686
PREPORUČENA: Barnard, Catharine; European Developments. The Financial Crisis and the Euro Plus Pact: A Labour Lawyer's Prospective; (2012), str. 98-114
PREPORUČENA: Bilić, Andrijana et al.; Perspektive antidiskriminacijskog prava. Uredili: Željko Potočnjak, Ivana Grgurev i Andrea Grgić.; (2014), str. 316
PREPORUČENA: Grgurev, Ivana; Diskriminacija na temelju tjelesnih ili duševnih poteškoća u radnom pravu; (2004), str. 651-679
PREPORUČENA: Grgurev, Ivana, Ceronja, Petar; Opoziv imenovanja trudne članice uprave društva kapitala - spolna diskriminacija?; (2011), str. 1881-1919
PREPORUČENA: Grgurev, Ivana; Jednaka plaća za jednak rad ili rad jednake vrijednosti; (2006), str. 1103-1142
PREPORUČENA: Grgurev, Ivana; Diskriminacija na osnovi dobi u radnom odnosu - analiza hrvatskog zakonodavstva i pravne stečevine EU. Socijalni rad i borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti - profesionalna usmjerenost zaštiti i promicanju ljudskih prava. Leutar, Zdravka (ur.).; (2011), str. 31-48
PREPORUČENA: Grgurev, Ivana; Diskriminacija trudnih radnica: kako uspješno pomiriti trudnoću sa zahtjevima tržišta?, u: Perspektive antidiskriminacijskog prava. Uredili: Željko Potočnjak; Ivana Grgurev i Andrea Grgić.; (2014), str. 133-152
PREPORUČENA: Potočnjak, Željko; Grgić, Andrea; Osnovni pojmovi i koncepcije o zabrani diskriminacije u radnom pravu, u: Bilić, Andrijana et al. Perspektive antidiskriminacijskog prava. Uredili: Željko Potočnjak, Ivana Grgurev i Andrea Grgić.; (2014), str. 1-48
PREPORUČENA: Potočnjak, Željko; Grgić, Andrea; . Izuzeci i opravdanja kod zabrane diskriminacije, u: Bilić, Andrijana et al. Perspektive antidiskriminacijskog prava. Uredili: Željko Potočnjak, Ivana Grgurev i Andrea Grgić; (2014), str. 153-197
PREPORUČENA: Potočnjak, Željko; Grgurev, Ivana; Grgić, Andrea; , Dokazivanje prima facie diskriminacije, u: Uzelac, A. et. al. (ur.), Liber amicorum Mihajlo Dika - Djelotvorna pravna zaštita u pravičnom postupku, Izazovi pravosudnih transformacija na jugu Europe; (2013), str. 323-347
PREPORUČENA: Potočnjak, Željko; Stresec, Mirjana; Europski sud za ljudska prava i Ustavni sud Republike Hrvatske u zaštiti ljudskih prava // Modernizacija prava / Barbić, Jakša (ur.); (2009), str
PREPORUČENA: Potočnjak, Željko; Najznačajnije novine koje donosi novi Zakon o radu; (2014), str. 14-30
PREPORUČENA: Potočnjak, Željko; Fleksigurnost radnih odnosa u Hrvatskoj i pravna stečevina Europske unije. 51. susret pravnika Opatija. Barbić, Jakša; Giunio, Miljenko (ur.).; (2010), str. 283-326
PREPORUČENA: Potočnjak, Željko; Grgić, Andrea; Čatipović, Iva; The Right to Paid Annual Leave: the Implications of Accession; (2014), str. 159-187
PREPORUČENA: Potočnjak, Željko; Vukorepa, Ivana; . Upravljanje rizikom prinosa u obveznim kapitalno financiranim mirovinskim sustavima; (2008), str. 323-342
PREPORUČENA: Schoukens, Pieter; Pieters, Danny.; Social Security Quo Vadis? (Interviews with social security administration CEOs in 15 Western European countries); , str
PREPORUČENA: Vukorepa, Ivana; "Europska socijalna politika", u: Mintas-Hodak, Ljerka (ur.), Uvod u Europsku uniju; (2004), str. 231-244
PREPORUČENA: Vukorepa, Ivana; Sloboda kretanja radnika - izazovi i zamke za Hrvatsku; (2006), str. 5-14
Opis predmeta
Ciljevi kolegija:
Razumijevanje temeljnih institucija europskog radnog prava i prava socijalne sigurnosti u kontekstu povijesnog razvoja i promijenjenih političkih, gospodarskih i socijalnih okolnosti. Osposobljavanje za tumačenje i primjenu izvora europskog radnog i socijalnog prava te njihovu kritičku evaluaciju. Provođenje istraživanja, predlaganje politika te priprema propisa iz područja prava Europske unije i prava Vijeća Europe. Sudjelovanje u sudskim, upravnim i drugim postupcima u svezi s primjenom toga prava. Evaluacija pojedinih pravnih rješenja sa stajališta zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda. Razumijevanje, objašnjavanje, analiza, kritička evaluacija i promicanje temeljnih vrijednosti Europske unije i Vijeća Europe u području radnih odnosa i prava socijalne sigurnosti. Temeljno osposobljavanje za povezivanje pravnih, socijalnih, gospodarskih i političkih aspekata različitih pitanja iz područja europskog radnog prava i prava socijalne sigurnosti.

Sadržaj kolegija:
Uvodna razmatranja
Pojam europskog radnog prava i prava socijalne sigurnosti. Odnos europskog radnog prava i prava socijalne sigurnosti međusobno te s drugim granama prava. Djelatnosti Vijeća Europe i Europske unije u razvoju radnog prava i prava socijalne sigurnosti. Razvoj socijalne dimenzije Europske unije.
Izvori europskog radnog prava
Izvori europskog radnog prava. Usklađivanje nacionalnog prava s pravom Europske unije. Načelo prednosti prava Europske unije. Primjena direktiva Europske unije putem kolektivnih ugovora.
Pojedinačno radno pravo:
Sloboda kretanja radnika.
Pojedinačni radni ugovori.
Jednako postupanje prema ženama i muškarcima.
Zaštita majčinstva.
Radno vrijeme, nedjeljni odmor i noćni rad.
Sigurnost i zdravlje na radu.
Radni odnosi u slučaju restrukturiranja poduzeća
Kolektivno radnog prava:
Kolektivno pregovaranje.
Radnička participacija.
Pravo mjerodavno za radne odnose i sud nadležan za radne sporove
Pravo socijalne sigurnosti Europske unije:
Ovlasti Europske unije da donosi pravila na području socijalne sigurnosti.
Odnos koordinacije i harmonizacije sustava socijalne sigurnosti
Glavni pravni izvor koordinacije sustava socijalne sigurnosti
- osobe na koje se primjenjuje pravila o koordinaciji;
- socijalna davanja na koja se odnose pravila o kooridinaciji;
- opća pravila za određivanje primjenjivog prava;
- jednako postupanje: temeljno načelo koordinacije;
- davanja za slučaj bolest i majčinstva;
- pravila koordinacije za invalidsku, obiteljsku i starosnu mirovinu;
- pravila koordinacije za slučaj nezaposlenosti;
- kritički osvrt na postojeća pravila o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti.
Harmonizacija sustava socijalne sigurnosti - neki primjeri:
- jednako postupanje prema ženama i muškarcima u sustavima socijalne sigurnosti.
Uloga Vijeća Europe u razvoju europskog radnog prava i prava socijalne sigurnosti
Djelatnosti Vijeća Europe u području radnog prava i prava socijalne sigurnosti te osnovni sadržaj najvažnijih pravnih izvori za ta područja: Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda s dodatnim protokolima, Europske socijalne povelje, Europskog kodeks o socijalnoj sigurnosti i dodatnih protokola, Europske konvencije o socijalnoj sigurnosti te Europske konvencije o socijalnoj i medicinskoj pomoći.
Nadzor nad primjenom europskog radnog prava i prava socijalne sigurnosti
Razvoj znanosti i istraživanja u području europskog radnog prava i prava socijalne sigurnosti
Ispitni rokovi
Obavijesti