Upisi na diplomske studije

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisuje natječaj za upis na:

diplomski sveučilišni studij Socijalni rad (2 semestra), stječe se akademski naziv magistar / magistra socijalnog rada – 70 redovitih i 20 izvanrednih studenata,

diplomski sveučilišni studij Socijalna politika (2 semestra), stječe se akademski naziv magistar / magistra socijalne politike – 25 redovitih i 15 izvanrednih studenata,

specijalistički diplomski stručni studij Javna uprava (4 semestra), stječe se stručni naziv stručni specijalist/ stručna specijalistica javne uprave – 50 redovitih i 50 izvanrednih studenata


 
Diplomski sveučilišni studij Socijalni rad i diplomski sveučilišni studij Socijalna politika

1. Uvjeti upisa

a) diplomski sveučilišni studij Socijalni rad
Za upis na studij pristupnik treba imati najmanje 240 ECTS bodova ostvarenih završetkom preddiplomskog sveučilišnog studija socijalnog rada na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.  
 
b) diplomski sveučilišni studij Socijalna politika
Za upis na studij pristupnik treba imati najmanje 240 ECTS bodova ostvarenih završetkom preddiplomskog sveučilišnog studija socijalnog rada na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Pristupnici koju su završili preddiplomski sveučilišni studij socijalnog rada s ostvarenih 180 ECTS bodova, odnosno drugi sveučilišni studij u području društvenih ili humanističkih znanosti u kojem su stekli najmanje 180 ECTS bodova (pedagogija, sociologija, psihologija, filozofija, pravo, ekonomija, politologija, novinarstvo, teologija, socijalna pedagogija, edukacijska rehabilitacija) trebaju upisati razlikovnu studijsku godinu (2 semestra) kako bi po njezinom uspješnom okončanju (stjecanju 60 ECTS bodova) dobili potrebna znanja za nastavak studija i mogli upisati sveučilišni diplomski studij socijalne politike (više o razlikovnoj godini na mrežnoj stranici Fakulteta).

Svi pristupnici koji nisu završili preddiplomski studij socijalnog rada i stekli 240 ECTS bodova, prilikom upisa, biti će obavezni potpisati izjavu da su upoznati s mogućnošću da im Hrvatska komora socijalnih radnika može uskratiti izdavanje licence za samostalni rad.

Svi pristupnici koji upišu razlikovnu godinu, upisuju je isključivo u statusu izvanrednog studenta, te su dužni položiti sve razlikovne ispite u razdoblju od dvije akademske godine. U protivnom neće im biti moguć nastavak studija.  
 
2. Prijave za studije

Prijave se primaju online 30. rujna i 1. listopada 2021.  
     
Prijavi za razredbeni postupak treba priložiti:

a)    svjedodžbu, odnosno potvrdu o završenom preddiplomskom sveučilišnom studiju
(pristupnici koji su završili preddiplomski studij socijalnog rada na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu nisu dužni priložiti svjedodžbu, odnosno potvrdu),

b)    dopunsku ispravu o završenom studiju, odnosno prijepis ocjena s prosjekom završenog studija (pristupnici koji su završili preddiplomski studij socijalnog rada na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu nisu dužni priložiti dopunsku ispravu, odnosno prijepis ocjena),

c)    predočiti originalnu domovnicu ili osobnu iskaznicu. Hrvati koji nisu državljani
Republike Hrvatske prilažu dokaz o hrvatskoj narodnosti,

d)    kopiju vjenčanog lista u slučaju promjene prezimena,

e)    pristupnici koji su preddiplomski sveučilišni studij završili u inozemstvu prilažu uz svjedodžbu, nostrifikaciju svjedodžbe i dopunsku ispravu o studiju i studijski program te izvedbeni plan studija.
 
3. Razredbeni postupak  

Lista redoslijeda za upis na studije utvrđuje se na temelju:
-    prosječne ocjene kojom su pristupnici završili preddiplomski sveučilišni studij (najviše 5,00 bodova),
-    ostvarenih ECTS bodova (za stečenih najmanje 240 ECTS i više  dodjeljuje se 1 bod).
 
4. Objava liste redoslijeda

Lista redoslijeda bit će objavljena 4. listopada 2021. do 12 sati na internetskim stranicama Fakulteta.
 
5. Upisi

Upisi će se obaviti online nakon objavljivanja rezultata razredbenog postupka, prema listi redoslijeda 4. listopada 2021. od 14 sati i 5. listopada 2021. godine.

Naknada školarine za upis u razlikovnu godinu iznosi 7.200,00 kuna.

Naknada školarine za upis u prvu godinu studija u statusu izvanrednog studenta za akademsku 2021./2022. godinu iznosi 7.200,00 kuna.

Pristupnici koji se prvi puta upisuju u prvu godinu studija u statusu redovitog studenta na ovoj razini studija oslobođeni su plaćanja participacije.
 
6. Napomene

Pristupnici za upis koji su završili neki drugi diplomski sveučilišni studij mogu se upisati samo kao izvanredni studenti, a ako studiraju kao redoviti studenti na drugom visokom učilištu, mogu se upisati kao redoviti studenti uz obvezu plaćanja školarine ili kao izvanredni studenti sukladno uvjetima ovoga natječaja.
 

 

Specijalistički diplomski stručni studij Javna uprava

1. Kategorije pristupnika

a) Pristupnici koji su završili trogodišnji preddiplomski stručni studij javne uprave po Bolonjskom programu na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, odnosno Društvenom veleučilištu i stekli 180 ECTS bodova

b)    Pristupnici koji su završili trogodišnji stručni upravni studij na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, odnosno Društvenom veleučilištu u Zagrebu i stekli 180 ECTS bodova

c)    Pristupnici koji su završili najmanje trogodišnji preddiplomski sveučilišni ili stručni studij društvenog smjera na nekom od visokih učilišta u Republici Hrvatskoj i stekli najmanje 180 ECTS bodova
 
2. Uvjeti

Opći uvjet za upis na specijalistički diplomski stručni studij Javna uprava Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu je završen najmanje trogodišnji sveučilišni ili stručni studij.  
 
3. Postupak  

Na studij se mogu upisati sljedeće kategorije pristupnika po sljedećem postupku:

a)    Pristupnici pod 1.a bez obveze polaganja razlikovnih predmeta, na temelju njihovog uspjeha na stručnom studiju. Za razredbeni postupak zbraja se broj ECTS bodova s prosječnom ocjenom na studiju pomnoženom faktorom 20.  

b)    Pristupnici pod 1.b uz obvezu polaganja određenih razlikovnih predmeta nakon upisa, a prije polaganja ispita na specijalističkom diplomskom stručnom studiju, na temelju njihovog uspjeha na stručnom studiju. Za razredbeni postupak zbraja se broj ECTS bodova s prosječnom ocjenom na studiju pomnoženom faktorom 20.

c)    Pristupnici pod 1.c uz obvezu polaganja određenih razlikovnih predmeta nakon upisa, a prije polaganja ispita na specijalističkom diplomskom stručnom studiju, na temelju njihovog uspjeha na stručnom studiju i prijemnom ispitu. Za razredbeni postupak zbraja se broj ECTS bodova s prosječnom ocjenom na studiju pomnoženom faktorom 10. Pristupnici polažu prijemni ispit s 30 pitanja, na kojem se može steći maksimalno 30 bodova.
 
4. Razlikovni predmeti

a)    Pristupnici pod 1.b dužni su do upisa u drugu godinu studija položiti ispite: Osnove politologije, Europski upravni prostor i nacionalna uprava, Upravljanje ljudskim potencijalima i službeničko pravo (prema studijskom programu preddiplomskog stručnog studija javne uprave na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu).

b)    Pristupnici pod 1.c, ako su završili stručni studij javne uprave ili srodni studij, dužni su prije pohađanja nastave prve godine studija u pristupnoj studijskoj godini položiti ispite: Osnove politologije, Upravno postupovno pravo, Državna uprava, Lokalna samouprava, Europski upravni prostor i nacionalna uprava, Upravljanje ljudskim potencijalima i službeničko pravo, Financiranje javne uprave (prema studijskom programu preddiplomskog stručnog studija javne uprave na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu). Pristupnu studijsku godinu pristupnici upisuju u statusu izvanrednog studenta.

c)    Za pristupnike pod 1.c popis ispita koje su dužni položiti prije pohađanja nastave prve godine studija, utvrdit će se u odnosu na studijski program završenog studija.   

Ispite iz razlikovnih predmeta pristupnici pod 1.c) dužni su položiti tijekom akademske 2021./2022. godine. U protivnom gube pravo upisa na studij.
 
5. Prijave za studije

Prijave za upis u prvu godinu studija primat će se u  30. rujna i 1. listopada 2021. (četvrtak i petak od 10 do 12 sati u zgradi Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Gundulićeva 10, soba 10/I. kat

Obrazac prijave može se preuzeti ovdje

Prijavi za razredbeni postupak treba priložiti:

a)    Pristupnici koji su završili trogodišnji stručni upravni studij, odnosno stručne preddiplomske studije na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, odnosno Društvenom veleučilištu u Zagrebu i stekli 180 ECTS bodova:
1.    presliku svjedodžbe/diplome, odnosno presliku potvrde o završenom studiju
2.    predočiti originalnu domovnicu ili osobnu iskaznicu.
3.    kopiju vjenčanog lista u slučaju promjene prezimena

b)    Pristupnici koji su završili trogodišnji preddiplomski sveučilišni ili stručni studij društvenog smjera na nekom od visokih učilišta u Republici Hrvatskoj i stekli najmanje 180 ECTS bodova:
1.    svjedodžbu/diplomu, odnosno potvrdu o završenom studiju i dopunsku ispravu o završenom studiju, odnosno prijepis ocjena (izvornik i presliku)
2.    presliku vjenčanog lista u slučaju promjene prezimena
3.    predočiti domovnicu ili osobnu iskaznicu
 
Prijemni ispit – za pristupnike koji su mu obvezni pristupiti održat će se u ponedjeljak, 4. listopada 2021. u 9 sati, G 10, D IX/I. kat


Literatura za pripremu prijemnog ispita:
1.    Koprić I., Marčetić G., Musa A., Đulabić V., Lalić Novak G.: Upravna znanost - Javna uprava u suvremenom europskom kontekstu. Zagreb: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2014), str. 1-26
2.    Borković, I. (2002), Upravno pravo, Narodne novine. Stranice: 357-398.

Propisi:
1.    Ustav Republike Hrvatske, Narodne novine 85/10-pročišćeni tekst (čl. 4, 5, 14-117, 133138, 143-146).
2.    Zakon o Vladi Republike Hrvatske, Narodne novine 150/11, 119/14, 93/16 , 116/18
3.    Zakon o sustavu državne uprave, Narodne novine 66/19 (čl. 1-54)
4.    Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Narodne novine 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20 (čl. 1-9. i glave III-VII i IX-X)
5.    Zakon o državnim službenicima, Narodne novine 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08,
34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15, 61/17, 70/19, 98/19
6.    Zakon o općem upravnom postupku, Narodne novine 47/09
7.    Zakon o upravnim sporovima, Narodne novine 20/10, 143/12, 152/14, 94/16 – odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 29/17
 
Objava liste redoslijeda

Lista redoslijeda bit će objavljena u ponedjeljak, 4. listopada 2021. nakon 12 sati na internetskim stranicama fakulteta.
 
Upisi

Upisi će se, u skladu s listom redoslijeda, obaviti u utorak, 5. listopada 2021.  

Naknada školarine za upis u prvu godinu studija u statusu izvanrednog studenta za akademsku 2021./2022. godinu iznosi 7.200,00 kuna.

Naknada školarine za upis u pristupnu godinu za akademsku 2021./2022. godinu iznosi 5.580,00 kuna (pristupnici pod 1c).

Pristupnici koji se prvi puta upisuju u prvu godinu studija u statusu redovitog studenta na ovoj razini studija oslobođeni su plaćanja participacije.

 

Tekst natječaja